مترجم: صالح کمپانی

منبع: psychiatryadvisor

بر مبنای مقاله‌ای که در ژورنال اختلالات رفتاری منتشر شده است، تماشای بیش از اندازه تلویزیون با ابتلا به افسردگی ارتباط معناداری می‌تواند داشته باشد. این در حالی است که این مقاله می‌افزاید فعالیت فیزیکی و ابتلا به افسردگی رابطه عکس داشته و شرکت کنندگان در این پژوهش با در نظر گرفتن فعالیت فیزیکی در زندگی روزمره کمتر با مشکل افسردگی دست به گریبان شده‌اند.

 

پژوهشگران این تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود در موسسه ملی مطالعات سلامت بریزیل رابطه میان تماشای تلویزیون، فعالیت فیزیکی و ابتلا به افسردگی را مورد بررسی قرار دادند. داده‌های بررسی شده در قالب فاکتورهای سبک‌زندگی، الگوهای جمعیت‌شناسی، ساعات تماشای تلویزیون، میزان دقایق انجام فعالیت فیزیکی در هفته، جمع آوری شده است. خروجی این تحقیق بر مبنای نتایج پرسشنامه سلامت بیماران، افسردگی ناشی از تماشای تلویزیون را به اثبات می‌رساند. زمان صرف شده جهت تماشای تلویزیون همچنین انجام فعالیت فیزیکی از طریق مصاحبه‌های شخصی از شرکت‌کنندگان به میزان ۵ ساعت تماشای تلویزیون و ۱۵۰ دقیقه فعالیت فیزیکی به ثبت رسید و با بهره‌گیری از مدل ریگراسیون منطقی باینری ارتباط میان فعالیت فیزیکی و افسردگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در میان ۵۹۴۰۱ شرکت کننده که تعداد ۳۴۲۸۲ نفر از آن‌ها زن بوده اند،  میانگین سنی افراد ۳/۴۳ سال گزارش شده است. شرکت‌کنندگانی که بیش از ۵ ساعت به تماشای تلویزیون می‌پرداختند (۵۲۱۹ نفر) الکل بیشتری مصرف می‌کردند، بیش از دیگران به استعمال دخانیات می‌پرداختند، چاق‌تر بوده و به خوردن شیرینیجات علاقه بیشتری نشان می‌دادند. بر مبنای این تحقیق، این افراد که تحصیلات پایین‌تری داشتند و کمتر به فعالیت فیزیکی تمایل نشان می‌دادند و بیش از دیگر حاضران در تحقیق(۵۴۱۸۲ نفر)  در معرض افسردگی قرار داشتند. ریگراسیون منطقی باینری نشان داد ۱۵۰ دقیقه فعالیت فیزیکی در هفته می‌تواند تمایل به تماشای تلویزیون و در نتیجه میزان افسردگی را در هر دو جنس کاهش دهد.

در این تحقیق، در میان افرادی که ساعات بیشتری را به تماشای تلویزیون می‌پرداختند، مردان دارای فعالیت فیزیکی، نسبت شانس (OR) بروز علائم افسردگی در آن‌ها میزان ۱۶/۱ گزارش شد در حالی که مردانی که فعالیت فیزیکی نداشتند این عدد در آن‌ها به میزان ۶۳/۳ ثبت شده است. در زنان نیز تفاوت نسبت شانس (OR) ابتلا به افسردگی در میان افراد دارای فعالیت فیزیکی و اشخاصی که کمتر فعالیت فیزیکی تمایل نشان می‌دادند نیز همین نسبت را نشان می‌داد.

محدودیت‌های این تحقیق شامل عدم توانایی کنترل متغیرهای مداخله‌گر بالقوه، ساختار مقطعی مطالعه می‌شد. همچنین از آنجا که این تحقیق بر مبنای مصاحبه با شرکت‌کنندگان انجام شده است، اعمال گرایش شخصی در پاسخ به سوالات این تحقیق دور از ذهن نیست.

محققان این تحقیق پس از انجام این پژوهش به این نتیجه رسیدند که: « میزان ساعات اختصاص داده شده به تماشای تلویزیون با احتمال ابتلا به افسردگی ارتباط معناداری دارد. در حالی که اختصاص زمان بیشتر به انجام فعالیت فیزیکی تفریحی، با کم کردن ساعات تماشای تلویزیون کمتر افراد را در معرض افسردگی قرار می‌‌دهد.»دیدگاه ها :