شبکه پیشگیرى از بیماریهاى غیر واگیر ایران با مشارکت ۳۱ سمن فعال در زمینه بیماریهاى غیر واگیر با مجوز وزارت کشور از سال ١٣٩۶ شروع به فعالیت رسمى نموده است. ماموریت اصلى این تشکل،تقویت حضور فعال اعضاء در زمینه پیشگیرى از بیماریهاى غیر واگیر از طریق همکارى و هم افزایى باهم و با یک صدا مى باشد. شبکه تلاش مى نماید از طریق اگاهى رسانى عمومى و جلب مشارکت فعالانه مردم و افزایش حضور نهادهاى حاکمیتى و بین المللى اقدامات عملى موثر در جهت کاهش بار ومرگ ومیر ناشى از بیماریهاى غیر واگیر فراهم نماید.