رئیس هیات مدیره: سید عباس پورهاشمی

نایب رئیس هیات مدیره: مهرنوش مقبل

 عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار: شکور پریزان

عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل: دکتر محمد رضا مسجدی

عضو اصلی هیات مدیره: علی اکبر چوپان

عضو علی البدل: دکتر داریوش نسبی

عضو علی البدل: زهرا فتحی

بازرس اصلی: امیرحسن مسرور

بازرس علی البدل: مهندس رامک حیدری