اساسنامه و مجوز

رونامه رسمی شبکه incda
پروانه فعالیت INCDA

جهت دریافت فایل اساسنامه شبکه پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار کلیک کنید.