موضوعات استراتژیک شبکه ملی بیماری های غیرواگیردار

diabetes-blood-check-insulin-kits_43667-9
closeup-red-ribbon-awareness-on-black-wooden-table-background-for-world-aids-day-campaign_53476-2810
Physician noting down symptoms of a patient

شفافیت ،  پاسخگویی و مسئولیت پذیری (Accountability)

ایفای نقش شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر به عنوان دیده بان (watchdog)کلیه اقدامات مقابله با بیماریهای غیر واگیر که توسط دولت ، سیاست گذاران یا هر ارگان و تشکل دیگری انجام می پذیرد. در این راستا انتظار می رود کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه بیماریهای غیر واگیر فعال هستند دارای عملکرد شفاف بوده و در قبال نتایج اقدامات خود در قبال مردم متعهد و پاسخگو باشند.

شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در مورد خود نیز نقش پایشگرانه را ایفا خواهد نمود به نحوی که شفافیت و جامعیت اقدامات همسو با سایر اقدامات در سطح ملی، منطقه ای و جهانی تامین گردد.

راهبردهای اساسی برای پاسخگویی :

 1. تقویت شفافیت سازمانی در کلیه زمینه های مدیریتی ، مالی و اجرایی
 2. ارتقای سطح مشارکت سازمان های غیر دولتی عضو شبکه در برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزشیابی با تمرکز بر نتیجه گرایی
 3. تقویت و توسعه نقش دیده بانی شبکه به منظور حصول اطمینان از شفافیت ، جامعیت و پاسخگویی کلیه بازیگران حیطه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر در کشور
 4. توسعه روحیه مالکیت و مشارکت جمعی از طریق افزایش آگاهی اعضا نسبت به سیاست ها ، جهت گیریها و اقدامات اساسی شبکه تقویت روحیه پاسخگویی بر اساس الگوهای پذیرفته شده بین المللی برای همه اعضای شبکه که قابل بکارگیری از نظر جنبه های مدیریتی و اجرایی باشد.

حمایت یابی  (Advocacy)

بکارگیری شیوه های شناخته شده به منظور جلب حمایت و هم افزایی ملی در راستای کاهش بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی و  دسترسی و مقابله با  بیماریهای غیر واگیر

راهبردهای اساسی برای حمایت یابی

 1. افزایش نقش جامعه مدنی در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
 2. تقویت رویکردهایی به منظور کاهش نابرابری در جامعه و توجه به جمعیت های به حاشیه رانده و محروم
 3. حضور پررنگتر در سطوح تصمیم گیری کلان و اثرگذاری بیشتر در اقدامات در زمینه بیماریهای غیر واگیر
 4. افزایش سطح آگاهی سیاست گذاران و افراد کلیدی جامعه و سایر اعضا در راستای توجه بیشتر به بیماریهای غیر واگیر به عنوان یک اولویت و پیش نیاز توسعه ملی و پررنگتر شدن بیماریهای غیر واگیر در کلیه عرصه های تصمیم گیری های مرتبط با سلامت مردم و نظام سلامت و همکاریهای بین بخشی
بیماری های قلبی و عروقی
Aerial view of doctor writing patient daily report checklist
crop-doctor-measuring-blood-pressure-of-patient_23-2147896723

ظرفیت سازی در شبکه ملی (Capacity building):

تقویت ظرفیت و توان سازمانهای عضو شبکه و خود شبکه در راستای توسعه و ارایه موثر تر خدمات پیش بینی شده و ایفای نقش موثر برای عمل به رسالت و تحقق اهداف شبکه

راهبردهای اساسی برای ظرفیت سازی در شبکه ملی

 1. بکارگیری ظرفیت های سازمان های ملی و بین المللی برای توسعه توانمندی های شبکه و اعضای آن
 2. تهیه و تدوین برنامه های توانمندسازی شبکه و اعضای آن با تاکید بر توسعه منابع انسانی و توسعه سازمانی

 شبکه سازی ، ارتباطات و اطلاعات (Networking, information and communication)

 تقویت ارتباطات درون شبکه ای بین اعضا، استفاده از ظرفیت های ارتباطی و فن آوری های موجود به منظور گسترش دامنه اثر گذاری شبکه در جامعه و برقراری ارتباط با گروههای جمعیتی هدف و موفقیت بیشتر اقدامات شبکه در رابطه با بیماریهای غیر واگیر

راهبردهای اساسی برای ارتباطات و اطلاعات:

 1. بکارگیری رویکردهای ارتباطی سازنده، با بهره گیری از فن آوری های موجود اعم از مدرن و سنتی برای تبادل دانش و اطلاعات با اعضا و جامعه
 2. شبکه سازی و تقویت ارتباطات بین اعضای شبکه با بکارگیری فن آوری نوین ارتباطی و شبکه های مجازی
 3. بکارگیری افراد کلیدی و اثرگذار در جامعه به عنوان سفیران و سخنگویان شبکه در بین مردم
 4. برند سازی شبکه به عنوان تشکلی موثر و مردمی در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
 5. آگاه سازی هر چه بیشتر جامعه و ذینفعان دیگر از مداخلات تایید شده و موفق برعلیه بیماریهای غیر واگیر
 6. مشارکت هر چه بیشتر شبکه با جامعه دانشگاهی و سایر ذینفعان مرتبط با پژوهش های اولویت محور و مورد نیاز بیماریهای غیر واگیر

 ماندگاری شبکه (Sustainability)

تقویت و پایدار سازی ظرفیت های شبکه و ماندگاری شبکه به منظور طراحی و ارایه اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر

راهبردهای اساسی برای ماندگاری شبکه :

 1. طراحی و تقویت برنامه بسیج منابع
 2. تنوع بیشتر و نوآوری در تقویت بنیه مالی شبکه
 3. تقویت بنیه مدیریتی و سازمانی شبکه
 4. طراحی و تقویت برنامه های مشارکت و هم افزایی با سازمان ها و تشکل های مشابه
 5. تدوین برنامه های اثر بخشی نیروی انسانی شبکه